วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ในด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”
January 26, 2023
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
January 31, 2023

แหล่งทุน IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Using the iron isotope dilution technique to assess the influence of inflammation on long term iron absorption and loss”

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status Open / Close
ชื่อแหล่งทุน/Funder IAEA
ประเภททุน / Funding Type Research Grant
งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)
N/A
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 24 มกราคม 2566

วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date

21 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ปิดรับสมัครทุน / Closing Date

28 กุมภาพันธ์ 2566

Timeline

แหล่งทุน IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Using the iron isotope dilution technique to assess the influence of inflammation on long term iron absorption and loss”

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.iaea.org/newscenter/news

โดยขอให้ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการก่อนจัดส่งไปยังแหล่งทุน
ทั้งนี้หากส่วนงานจัดส่งข้อเสนอโครงการมายังมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อสมัครรับทุนดังกล่าว