นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน
October 24, 2019
ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว
October 24, 2019

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลศรีธัญญา, มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ

โครงการวิจัย:

การเสริมพลังคนพิการ ด้วยการศึกษาและสร้างรายได้ด้วยการมีงานทำ

ผลงานวิจัย:

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

ผู้วิจัย:

แพรว เอี่ยมน้อย, วัชรา ริ้วไพบูลย์, ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์, กนกพร กวินแก้วโกศล, หทัยรัฐณ์ วารินทร์, จุฬารัตน์ วิเรขรัตนุ์, อัปสร จินดาพงษุ์, เบญจางค์ สุขจำนงค์, ชโลทร เขียวสะอาด

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน ผ่านมุมมองประสบการณ์ของคนพิการทางจิต และผู้แทนของหน่วยงานที่จ้างงานคนพิการ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ คนพิการทางจิตในชุมชนที่ได้รับการจ้างงาน จำนวน 19 คน และผู้แทนของหน่วยงานที่จ้างงานคนพิการ จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ในประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การรับรู้เรื่องการจ้างงาน 2) การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน 3) ประสบการณ์เมื่อทำงานจริง 4) ความพึงพอใจในการทำงาน และ 5) ปัญหาอุปสรรคการจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 1) ในชุมชนยังขาดความรับรู้เข้าใจในเรื่องจิตเวช การดูแล การยอมรับ และการอยู่ร่วมกับคนพิการทางจิต ตลอดจนไม่มีกระบวนการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะคนพิการทางจิต 2) ยังไม่มีเครื่องมือประเมินสมรรถนะ และการเตรียมความพร้อมคนพิการทางจิต ที่สามารถช่วยการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานคนพิการทางจิต และหน่วยงานที่จ้างงาน 3) ทางเลือกการมีงานทำของคนพิการทางจิตในชุมชนยังมีค่อนข้างน้อย และ 5) ขาดการติดตามประเมินผลการทำงาน และการสนับสนุนพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้แก่คนพิการทางจิตอย่างต่อเนื่อง

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ในการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการมีรายได้จากการทำงาน

การเผยแพร่ผลงาน:
•  การนำเสนอทางปาก ในการสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และรายงานการประชุม

รางวัลที่ได้รับ:
•   รางวัลบทความดีเด่น ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11/2562

การติดต่อ:
วัชรา ริ้วไพบูลย์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
08 1829 6094
wachara16@gmail.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save