การศึกษาการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดระดับรุนแรง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเทียบระหว่างการบริหารยานอร์อิพิเนฟรินในระยะแรก กับแนวทางการรักษาแบบมาตรฐานเดิม
October 24, 2019
ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก
October 24, 2019

โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น (Active School Thailand)”

โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น (Active School Thailand)”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น (Active School Thailand)”

ผู้วิจัย:

ผศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นายปัญญา ชูเลิศ
นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์

กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่น ได้ผสานแนวคิดด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการกับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายในโรงเรียนนำร่องมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนับเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจนำต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโครงการไปใช้แล้วประมาณ 120 โรงเรียน ในระยะการดำเนินงานที่แตกต่างกัน กระทั่งปัจจุบัน เข้าสู่ระยะของการติดตามตรวจสอบประสิทธิผลระยะหลังดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น ต่อพัฒนาการการเรียนรู้ทั้ง 5 มิติ ของนักเรียน โดยผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนกว่า การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภายใต้แนวคิดโรงเรียนฉลาดเล่น สามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมการใช้หน้าจอของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความสุข และความผูกพันของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มควบคุม

นอกจากนี้ การดำเนินการในระยะที่ผ่านมา โครงการวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมทั้งเชิงเครื่องมือการติดตาม และประเมินผลนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ห้องเรียน และรายบุคคลแบบออนไลน์ ตลอดจนเครื่องมือการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนขึ้นมา เพื่อใช้ในกระบวนการวิจัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ที่สำคัญคือ นวัตกรรมเชิงกระบวนการในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน ในชื่อ “4PC” ที่สามารถผลักดันสู่การใช้งานเชิงนโยบายระดับประเทศได้

การนำไปใช้ประโยชน์:
•   มีการนำไปใช้งานจริงในโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

การเผยแพร่ผลงาน:
•   การเผยแพร่บทความวิชาการ และการนำเสนอในที่ประชุมมระดับนานาชาติ
• การได้รับการนำไปใช้เป็นต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ World Health Organization
• การนำเสนอในระดับนโยบาย ด้านการจัดหลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

การติดต่อ:
   ผศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
   08 7545 9998
   piyawat.kat@mahidol.edu