การระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคล โดยใช้รูปแบบการเดินภายใต้การไม่จำกัดเงื่อนไข และสภาพแวดล้อมของการเดิน
October 24, 2019
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับการอบรมออนไลน์ ในโครงการ Coding Thailand
October 24, 2019

การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการแบบ Mask R – CNN และ Transfer Learning

การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการแบบ Mask R – CNN และ Transfer Learning

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

ผลงานวิจัย:

การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการแบบ Mask R – CNN และ Transfer Learning

ผู้วิจัย:

ผศ. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
นายสุชาครีย์ สว่างวงษ์
นายกิตตินันท์ อัคคะภิญโญ
นายปรินทร ภู่ย้อย

ข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศไทย และมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์นั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทุกครั้งที่มีการซื้อขายข้าวจากโรงสี จำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจสอบว่าข้าวในกระสอบนั้น ๆ ว่าภายในมีข้าวสายพันธุ์ไหนอยู่บ้าง เพื่อความโปร่งใสในการซื้อขายเมล็ดข้าว แต่เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตาเปล่ามีจำนวนน้อย หากโรงสีใดไม่มีผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญที่สามารถจำแนกสายพันธุ์ของเมล็ดข้าวได้ ก็อาจจะเกิดปัญหาหรือการโกงในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้าวได้

ซึ่งจากปัญหาข้างต้น ทำให้ทางทีมผู้จัดทำเห็นว่า หากมีแบบจำลองข้อมูลที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการคัดแยกสายพันธุ์ข้าวในโรงสีได้ก็จะเป็นผลดี โดยกรอบความคิดที่นำเสนอจะเริ่มจากทำแบบจำลองข้อมูล (Model) ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเก็บข้อมูล (Data Acquisition), การเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modelling) และการประเมินผล (Model Evaluation) จากนั้นจะนำแบบจำลองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว ไปพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้อย่างง่าย เพื่อทำให้เห็นภาพผลลัพธ์หลังจากการจำแนกแล้ว (Visualization)

รางวัลที่ได้รับ:
•   เหรียญเงิน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การติดต่อ:
ผศ. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล