ผลของการเล่านิทาน 101s ที่มีต่อพัฒนาการทักษะทางอารมณ์ – สังคม และการคิดเชิงบริหาร ในห้องเรียนปฐมวัย
October 24, 2019
สารพีอีไอทีซีจากผักตระกูลกะหล่ำในปริมาณที่คนรับประทานได้ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่องปากที่มียีน p53 กลายพันธุ์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และในสัตว์ทดลอง
October 24, 2019

ผลของการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อทักษะการคิดเชิงบริหารและทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือนิทานเทคนิค เล่ม 7 วินัยเชิงบวก 101

ผลของการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อทักษะการคิดเชิงบริหารและทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :

ผลของการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อทักษะการคิดเชิงบริหารและทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย :

อินทร์ละออง เจริญผล
นุชนาฏ รักษี
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
ปนัดดา ธนเศรษฐกร

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพ ฯ อายุ 6 – 7 ปี จำนวน 192 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง (n = 98) และกลุ่มควบคุม (n = 94) การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1.) แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย สำหรับครู (MU.EF-101) 2.) แบบสอบถาม 101s ทักษะอารมณ์สังคมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคมผ่านการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวก

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ Paired Sample t – test เพื่อสำรวจความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อน และหลังการฟังนิทาน 101s ในกลุ่ม และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (MANCOVA) เพื่อสำรวจความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถาม 101s ทักษะอารมณ์สังคม และ MU.EF-101 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม สุดท้ายใช้ Bivariate – Correlations เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคมของนักเรียน ผลจากการศึกษาพบว่า การเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวก ส่งผลต่อการเพิ่มทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคมของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

หนังสือนิทานเทคนิค เล่ม 7 วินัยเชิงบวก 101
การดำเนินงานการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง (เล่านิทาน) ภายในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

การเผยแพร่ผลงาน : The Impact of the 101s Storybooks Program on Executive Function Skills in First Grade Students: The Case Study in Thailand, INTED2017 Proceedings, pp. 4101 – 4109.

การติดต่อ :
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล