ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี
August 1, 2019
การค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา
August 20, 2019

การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล

การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย:

การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล

ผู้วิจัย:

ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผศ. ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา (สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น)
ผศ. ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
นางสาวณฐกมล ผดาเวช (มหาวิทยาลัยมหิดล)

สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการพัฒนาสื่อดิจิทัลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ Multimedia Applications (MAs) ร่วมมือกับนักพัฒนาสื่อมืออาชีพ เพื่อให้การสื่อสารองค์ความรู้ง่ายต่อความเข้าใจ และง่ายต่อการนำไปใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับร่างกายผู้สูงอายุ คลังความรู้ด้านอาหาร และชุมชนออนไลน์ ซึ่งสื่อดิจิทัลความรู้ต้นแบบนี้ สามารถใช้โดยผู้สูงอายุเอง และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาการเจ็บป่วย และการเข้ารับบริการในสถานบริการ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์:
สื่อดิจิทัลความรู้ต้นแบบนี้ สามารถต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายทาง ได้แก่
•  ในเชิงวิชาการ เช่น สามารถต่อยอดองค์ความรู้ เช่น พัฒนาเมนูอาหาร สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อาหารของผู้สูงอายุประจำท้องถิ่น หรือสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ มาให้เกล็ดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
•  ในเชิงธุรกิจ เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพัฒนาตำรับที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท และเพิ่มเข้าไปเป็นเมนูแนะนำได้ ให้คูปองส่วนลด และโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ สามารถใช้พื้นที่เพื่อการโฆษณาได้ กลุ่มโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กลุ่มสถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน เช่น กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร สามารถให้คูปองส่วนลด สำหรับบริการที่รองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะได้
*  ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายที่จะสามารถเข้าร่วมในแอพพลิเคชั่นนี้ จะถูกคัดกรองโดยกลุ่มนักวิชาการ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และเหมาะสมของสินค้าและบริการ ก่อนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในแอพพลิเคชั่น เพื่อการโฆษณา

การเผยแพร่ผลงาน:
•  นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Healthy Thai Rice Recipes and Menus Development for Thai Elderly ณ การประชุมวิชาการ The 7th Asian Congress of Dietetics: The Rise of Nutrition and Dietetics in Asia ที่ The Hong Kong Polytechnic University เมือง Hung Hom, Kowloon ประเทศ Hong Kong ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561
•  นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รางวัลที่ได้รับ :
•  ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562

การติดต่อ:
ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
chatrapa.hud@mahidol.ac.th,
chatrapa@yahoo.com
+66 2 354 8539, +66 2 354 8543 – 9 ext. 1122