เอกสารประกอบกิจกรรม : การจัดการความรู้

How to be better in online teaching

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 รูปแบบ Online (Cisco Webex Meetings และ Facebook Live)

ครูออนไลน์เฉียบพลันและเรื้อรัง VS มาออกกำลังใจในห้องเรียนออนไลน์กันเถอะ 29.07.2563 (อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์))
การสอนปฏิบัติการในระบบออนไลน์: ถอดบทเรียนจากวิชาปฏิบัติการชีววิทยา (Digital Lab.) 29.07.2563 (ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฎฐุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)
การสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์และการประเมินผล 29.07.2563 (อ.ดร.มีโชค ชูดวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุคณะวิทยาศาสตร์))

เอกสารประกอบกิจกรรม : การจัดการความรู้

Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา ปีที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) ศาลายา

Routine to Research ง่ายนิดเดียว 28.05.2562 (รศ. ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 530 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

Routine to Research ง่ายนิดเดียว 30.03.2561 (รศ. ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

Share & Learn
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง “Transformative Learning Technology

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

สกัดความรู้และถอดบทเรียนเพื่อความยั่งยืนขององค์กร 04.06.2557 (รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สกัดความรู้ และถอดบทเรียน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พศจิกายน 2556 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สกัดความรู้และถอดบทเรียนเพื่อความยั่งยืนขององค์กร 31.10.2556 (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา วิทยากรอิสระ)

MUQD Share & Learn ครั้งที่ 3 “ด้านบริหารจัดการความเสี่ยง”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ระบบและกลไกบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 23.05.2556 (รศ.กันยา ออประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์)

MUQD Share & Learn ครั้งที่ 2 “ด้านการวิจัย”

วันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้อง 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาลายา

Grant Writer's Seminars and Workshop 23.01.2556 (อ.ดร.เจตสุมน ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)
ระบบสนับสนุนการวิจัยบนฐานความเข้าใจนักวิจัย 23.01.2556 (ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
PA กับการขับเคลื่อนผลงานวิจัย : สานฝันหรือบั่นทอน 23.01.2556 (อ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
Management of Goal-Oriented Research 23.01.2556 (ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย)
Research Process 23.01.2556 (กลุ่มที่ 2 การเขียนผลงานเพื่อให้ได้ตีพิมพ์)

MUQD Share & Learn ครั้งที่ 1 “ด้านการศึกษา”

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 18.10.2555 (ผศ.ดร.ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์)
MUIC ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน 18.10.2555 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ)

การบรรยายพิเศษในที่ประชุมคณบดี เรื่อง"Best Practices"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนด้วย KM : ประสบการณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27.07.2554 (ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ประสบการณ์ KM ใน CO (Controlling) 27.07.2554 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย (Facilitator) มือใหม่
การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจำ รุ่น 3

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมสายลม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกอบการบรรยาย 21-22.07.2554 (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา มหาวิทยาลัยบูรพ)

การบรรยายให้ความรู้ "LEAN และการนำ LEAN ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ "

วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน ศาลายา

Lean application in Healthcare 13.07.2554 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย)
วิดีทัศน์การบรรยาย 13.07.2554 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย)

เวทีเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 (1/2554 )
"Best Practice : คุณค่าสู่อนาคต"

วันที่ 21-22 เมษายน 2554 ณ สวนสามพรานโรสกาเด้นริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Best Practice 21.04.2554 (ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี )
Benchmarking Best Practices 21.04.2554 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ)
Best Practice : คุณค่าสู่อนาคต
เก่ง ดี มีสุข ที่สงขลานครินทร์ 21.04.2554 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วีดีทัศน์/ภาพบรรยากาศกิจกรรม
การบรรยาย ช่วงที่ 1 21.04.2554 (ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี)
การบรรยาย ช่วงที่ 2 21.04.2554 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
การบรรยาย ช่วงที่ 3 21.04.2554 (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
การบรรยาย ช่วงที่ 4 21.04.2554 (มหาวิทยาลัยมหิดล)
การบรรยาย ช่วงที่ 5 21.04.2554 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
การบรรยาย ช่วงที่ 6 21.04.2554 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย (Facilitator) มือใหม่
“การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจำ รุ่น 2”

วันที่ 24-25 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสายลม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกอบการอบรม 24-25.09.2553 (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ZIN OBELISK “The Journey is the Destination” 24-25.09.2553 (อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บริษัท SCG ซีเมนต์ จำกัด)
วงจร Dialogue 24-25.09.2553 (อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บริษัท SCG ซีเมนต์ จำกัด)
Did you know 24-25.09.2553 (อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บริษัท SCG ซีเมนต์ จำกัด)
The world cafe 24-25.09.2553 (อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บริษัท SCG ซีเมนต์ จำกัด)
รูปกบ+ม้า 24-25.09.2553 (อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บริษัท SCG ซีเมนต์ จำกัด)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย (Facilitator) มือใหม่
“การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจำ”

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบการอบรม 11-12.07.2553 (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

เวทีจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ “แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปัญญาของแผ่นดิน”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คุณค่า ความสำคัญของงานวิจัยชุมชน กับความเป็นปัญญาของแผ่นดิน 31.05.2553 (ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ)
โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภาคตะวันตก 31.05.2553 (ผศ.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
การสังเคราะห์และการจัดการความรู้โครงการวิจัยระยะยาว : โครงการกาญจนบุรี 31.05.2553 (รศ.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)
งานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ : ฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 31.05.2553 (ศ.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาตำบลสุขภาวะ 31.05.2553 (ผศ.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชนผู้ปฏิบัติ ด้านการวิจัยชุมชน
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรู้กับการวิจัยชุมชน”

วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชน 21.12.2552 (ศ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย )

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 "CoPs : การพัฒนาเครือข่ายภายใน"

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
เอกสารประกอบการบรรยาย 23.04.2553 (อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ )
เอกสารประกอบการบรรยาย 23.04.2553 (ศ.ชโลบล อยู่สุข คณะวิทยาศาสตร์ )
เอกสารประกอบการบรรยาย 23.04.2553 (นางวราพร แสงสมพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล )
เอกสารประกอบการบรรยาย 23.04.2553 (อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ )

KM in HRD ตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร." ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา

UKM 18 02-03.08.2553
UKM 17 22-23.03.2553
UKM 16 27-28.11.2552
UKM 15 070-8.08.2552
UKM 14 07-10.01.2552
UKM 13 01-02.08.2551
UKM 12 18-19.04.2551
UKM 11 23-24.08.2550
UKM 10 27-28.05.2550
UKM 9 09-10.02.2550