พัฒนาหลักสูตรโดยมาตรฐานสากล

มาตรฐานนานาชาติ กับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นโดยนำมาตรฐานที่เป็นสากล นอกเหนือจากการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สภาวิชาชีพ มาบริหาร จัดการ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ทั้งในระดับก่อนปริญญา (Undergraduate) และระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล


รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานสากล


No.
Program
Faculty
Inter Standard
1
2

 

ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ :MUQD_iData 2019 V.1/ Last Sync:

 

หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัยมหิดล


รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง /
การตรวจประเมินโดย MU AUN-QA Assessment


No.
Program
Faculty
Year

 

ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ :MUQD_iData 2019 V.1 / Last Sync: