เอกสารประกอบกิจกรรม : AUN-QA

C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project


Activity No.2 Approach Teaching and Learning and Assessment Schemes to aligning with ELOs

วันอังคารที่ 8 - วันอังคารที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน


BAR 08.01.2562 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Developing Assessment Criteria and Performance Standards 08.01.2562 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project


Activity No.1 Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework and AUN-QA Criteria

วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 03.12.2561 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework and AUN-QA Criteria 03.12.2561 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)

วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 27.04.2561 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Calibration of MU-IQA Assessors: Prepare Work Ready 27.04.2561 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

C2C For OBE : รุ่นที่ 4 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 3-4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการพัฒนาหลักสูตร) และการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ OBE Curriculum

วันพฤหัสบดี ที่ 8 - วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


C2C to OBE: Assessment for Student Learning: Developing a Scoring Rubrics 15.03.2561 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Writing AUN-QA Self-Assessment Report SAR 15.03.2561 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 6

วันพุธ ที่ 17 - วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Mida De Sea Hua Hin อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


AUN-QA Approach 17.01.2561 (MU AUN-QA Team)
AUN-QA Assessors: Competencies and Roles17.01.2561 (MU AUN-QA Team)
Workshop: 1 Perform Desktop Assessment17.01.2561 (MU AUN-QA Team)
Workshop: 2 Conduct an Interview Session17.01.2561 (MU AUN-QA Team)
Workshop: 4 Writing Final Report17.01.2561 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 4 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการปรับสู่การเป็น OBE)

วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


Template for Implementation Plan05.01.2561 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 4 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework30.11.2560 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

C2C For OBE : รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 3-4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการพัฒนาหลักสูตร) และการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ OBE Curriculum

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ


A2: Rubric Examples03.04.2560 (MU AUN-QA Team)
Research Paper Rubric03.04.2560 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 3-4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการพัฒนาหลักสูตร) และการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ OBE Curriculum

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ


A2: Rubric Examples23.03.2560 (MU AUN-QA Team)
Research Paper Rubric23.03.2560 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาตรี
กิจกรรมที่ 3-4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการพัฒนาหลักสูตร) และการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ OBE Curriculum

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ


Research Paper Rubric02.03.2560 (MU AUN-QA Team)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA SAR Workshop รุ่นที่ 4

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ


C2C For OBE : รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการปรับสู่การเป็น OBE)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ


Template for Implementation Plan27.02.2560 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 -2561 01.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

C2C For OBE : รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการปรับสู่การเป็น OBE)

วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ

แผนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 -2561 26.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Template for Implementation Plan26.01.2560 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาตรี
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการปรับสู่การเป็น OBE)

วันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้อง MLC-322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

C2C to OBE: S&R-1 Approach Teaching and Learning and Assessment Schemes to aligning with ELOs in Curriculum Design 05.01.2560 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Template for Implementation Plan05.01.2560 (MU AUN-QA Team)

C2C For OBE : รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

ทิศทางอนาคต การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 26.12.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
C2C to OBE:Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework 26.12.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Communication and Information Sciences Ph.D. Program Student Learning Outcomes and Curriculum Map version of June 2013 26.12.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

C2C For OBE : รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาตรี
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 01.12.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
C2C to OBE:Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework 01.12.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

Outcome-based Education : Theory into Practice

วันที่ 26-28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

Implementation of OBE: Mahidol University 26.09.2559 (Assoc. Prof. Sompop Prathanturarug, Ph.D. VP for Quality Development, Mahidol University)
Outcome Based Education
A Matter of Strategy Rather Than of Administrating Learning Outcomes
26.09.2559 (Dr.Oliver Vettori Director of Program management and Teaching & Learning Support, Vienna)
Meaningful Measurements ? – Balancing between rigor and relevance 26.09.2559 (Dr.Oliver Vettori Director of Program management and Teaching & Learning Support, Vienna)
Learning Outcomes and Learning Taxonomy (Definition, Examples) 26.09.2559 ( Assoc. Prof. Le Quang Minh, PhD VP, Vietnam National University-Ho Chi Minh city)
World Federation for Medical Education WFME Global Standard 26.09.2559 ( Clin. Prof. Dr. Suwat Benjaponpitak VP for Education, Mahidol University)

AUN-QA Criteria SAR Workshop รุ่น 3 Workshop A: Criteria

วันที่ 6-7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2558-2561 06.01.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
AUN-QA and EdPEx Go Together for Performance (Excellence) Improvement 06.01.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
SAR Development at Programme Level 06.01.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
2.1.1 Expected Learning Outcome (ELO) 2014 06.01.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Postgraduate Programme Outcome (Civil Engineering) 06.01.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Program Structure And Content 06.01.2559 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

AUN-QA SAR Workshop (graduate) #2

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ อาคารสิริวิทยา ศาลายา


AUN-QA Criteria for Programme Level 26.10.2558 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

AUN-QA SAR Workshop (graduate) #2

วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


The relationship of the 11 AUN-QA criteria is tabulated below. 11.09.2558 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

AUN-QA SAR Workshop (Undergraduate) #2

วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


The relationship of the 11 AUN-QA criteria is tabulated below. 10.09.2558 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

โครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA "AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเอนกประสงค์ (411) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม



Interpretation of Criteria 1-5 for Writing SAR 15.06.2558 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)
Draft AUN-QA Criteria for Programme Level 2015 15.06.2558 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor)

การบรรยายให้ความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) at Program Level 21.01.2558 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก อดีตรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ)
EdPEx& AUN-QA 21.01.2558 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)