แบบฟอร์ม : MU AUN-QA

Media Guideline: AUN-QA Programme Assessment at Mahidol University

Media Guideline 17.01.2019
Logo17.01.2019
Room Label17.01.2019
Desk Name17.01.2019

AUN-QA Programme Assessment

MU AUN-QA

การรายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน