ติดต่อเรา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0 2849 6062-5 / 0 2849 6059 โทรสาร 0 2849 6061
e-mail: opqdwww@mahidol.ac.th

หากท่านสนใจ "เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " ด้านการพัฒนาคุณภาพกับเรา
สามารถทำหนังสืออย่างเป็นทางการมายัง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผ่านผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ)