เกี่ยวกับเรา

กว่าจะมาเป็น "กองพัฒนาคุณภาพ"

  • 16 ตุลาคม 2545

   สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 345 เห็นชอบให้จัดตั้ง“สำนักพัฒนาคุณภาพ” ขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้งานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วโดยมีหน่วยงานโดยตรงที่จะรับผิดชอบประสานภารกิจดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดรับกับมติจากที่ประชุมของคณะทำงานกลุ่มด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านบริหารวิชาการซึ่งเห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งองค์กรขึ้นรองรับงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

  • 18 พฤศจิกายน 2545

   จัดตั้ง “สำนักพัฒนาคุณภาพ” ขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

  • 16 ตุลาคม 2550

   มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ

  • 29 มิถุนายน 2552

   มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 กองพัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการโอนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 ให้โอนอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาคุณภาพมาเป็นกองพัฒนาคุณภาพ มีฐานะเป็นกองสังกัดสำนักงานอธิการบดีเช่นในปัจจุบัน

พันธกิจ

  1. กำกับ ดูแล การตรวจประเมินคุณภาพ
  2. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
  3. ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

  • Mastery เป็นนายแห่งตน (คิดพูดอย่างเป็นระบบ รักการเรียนรู้)
  • Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (ทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม)
  • Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง (มีน้ำใจ ร่วมแรงร่วมใจ ไม่เลือกปฏิบัติ)
  • Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (ทำงานบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง)
  • Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ (มุ่งมั้น ตั้งใจ อดทน พากเพียรทำงานให้ประสบผลสำเร็จ)
  • Originality สร้างสรรค์สิ่งให (มีความริเริ่มสร้างสรรค์และนำแนวคิดใหม่ๆมาปรับปรุงวิธีการทำงาน)
  • Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย)