การตรวจประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

กว่าจะเข้าสู่ AUN-QA

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN) และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ AUN มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพด้านการศึกษานั้น คือ การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งที่นำมาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในระดับอาเซียน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษานั้นได้ดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) และ The ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนนั้นจะเป็นการประเมินเพื่อรองรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งประโยชน์ของการประเมินดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีความทัดเทียมในระดับนานาชาติ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประกอบกับในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกำหนดให้มีการดำเนินการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA และ สกอ.

การลงะเบียนเพื่อรับการตรวจประเมินหลักสูตร