ผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อการ "พัฒนาบัณฑิตทุกมิติ"

MU AUN-QA Lead Assessor


No.
ชื่อ - สกุล, ตำแหน่งทางวิชาการ
ส่วนงาน
ข้อมูลการตรวจประเมิน
รุ่น
ประเภท

 

ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ :MUQD_iData 2021 V.1 / Last Sync:


MU AUN-QA Assessor

No.
ชื่อ - สกุล, ตำแหน่งทางวิชาการ
ส่วนงาน
ข้อมูลการตรวจประเมิน
รุ่น
ประเภท

 

ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ :MUQD_iData 2021 V.1 / Last Sync: