น่าสนใจ !
  • ในการสมัครใช้งานระบบดังกล่าว ท่านใช้ Internet Account และ Password ของมหาวิทยาลัย สมัครเข้าใช้งานได้ทันที
  • เมื่อท่านสมัครใช้บริการดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Account ที่ลงท้ายด้วย .edu เข้าสู่ระบบ โดย Password จะเป็น Password เดียวกันกับ Internet Account ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ข้อมูล: 10 มิ.ย. 59

การใช้งานในระบบ

  1. หากผู้ได้รับสิทธิ์ สมัคร/หรือ Account ของท่านสามารถใช้งาน Google Apps for Education ( name.sur@mahidol.edu) ได้แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด-รายงานการตรวจประเมิน ได้ทันที
  2. หากผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่เคยเปิดใช้งานในระบบดังกล่าว ท่านต้องเปิดใช้งานและจะใช้งานได้หลังจากเปิดใช้บริการแล้ว 1 วัน
  3. ระยะเวลาการดาวน์โหลด-รายงานการตรวจประเมิน จะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่ท่าน