การคิดภาระงานบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย

MU EdPEx Assessor & MU AUN-QA Assessor

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน และใช้เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา AUN-QA ในระดับหลักสูตร

เพื่อเป็นการให้ความดีความชอบแก่คณะกรรมการตรวจ ประเมิน จึงคิดภาระงานให้แก่คณะกรรมการฯ โดยนับเป็นภาระงานด้านบริหารหรือด้านบริการวิชาการ และให้การยอมรับการเป็นกรรมการตรวจประเมินเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้มี ส่วนช่วยผลักดันงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งภาระงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ /ที่ประชุมคณบดี/ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. MU EdPEx Assessor
      ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555)
    2. MU AUN-QA Assessor
      ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
กิจกรรม

จำนวนชั่วโมง

MU EdPEx Assessor MU AUN-QA Assessor
1. การเตรียมตัวและการอ่านรายงาน การประเมินตนเอง    
  ประธาน 30 25
กรรมการ 30 15
2. การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน ใช้เวลาตามจริง 3
3. การตรวจประเมินส่วนงาน/ หลักสูตร (ตรวจประเมินพื้นที่จริง) ใช้เวลาตามจริง 12
4. การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลตรวจ    
  ประธาน 10 10
กรรมการ 5 5