ก้าวที่ 1

การใช้พลังงานทดแทน

(Renewable Energy)

การส่งเสริมการเพิ่มพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในระหว่างการผลิต ซึ่งพลังงานทดแทนที่มาใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงลักษณะพื้นที่ ลักษณะอาคาร ลักษณะภูมิอากาศ เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในหลายอาคาร ไม่ว่าจะเป็นคณะเทคนิคการแพทย์ อาคารสำนักงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมากที่สุด