พันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานสำคัญของการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน เพื่อหนุนเสริมมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยได้วางกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ 1.กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) 2.กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และ3.กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน (Community Engagement)

ตามแนวยุทธศาสตร์ดังกล่าว กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจในการมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้จึงได้มีการพัฒนาระบบกายภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น การวางผังแม่บท การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย การพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการจัดการขยะ โดยได้มีการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ควบคู่กับการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ การปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการผลิตปุ๋ยหมัก โครงการน้ำหมักชีวภาพ โครงการวิถีจักรยาน โครงการแปลงผักปลอดสารพิษ โครงการ MU Garden โครงการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งทุกโครงการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในด้านการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวถึงปัจจุบัน
จากผลสำเร็จของการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ มาให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นจะนำร่อง ด้วยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พร้อมกับการสาธิตและแนะแนวทางการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจให้นักเรียน/ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดแยก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงต์

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

2) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

3) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชน

โครงการ