ก้าวที่ 9

การพัฒนารูปแบบการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก

(Monitor & Improvement)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และชดเชยคาร์บอนให้แก่ส่วนงาน นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะหรือ MU ECODATA เพื่อเป็นให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริม การพัฒนาอุปกรณ์และระบบการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก อย่างมีประสิทธิภาพ