เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีเป้าประสงค์ครบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกับ การเสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ (13.1) การบูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ (13.2) การพัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัยล่วงหน้า (13.3)

โครงการ

วิถีจักรยาน วิถีมหิดล

การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม