Press Tour เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
14/02/2019
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
14/02/2019

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบริหารระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล