กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมโปรแกรม Python
13/06/2017
สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน AUN-ACTSจากประเทศสเปน ด้วยระบบ Video Conferencing
13/06/2017

IT Training หลักสูตรการใช้งานระบบ Mahidol Personal Web

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดอบรมโครงการ IT Training หลักสูตร การใช้งานระบบ Mahidol Personal Web
โดยมีคุณณัฐพล สว่างจิตต์ เป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB101) ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา