28/03/2024

กิจกรรม Zero Waste Awareness Day เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

28/03/2024

อบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2567

26/03/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

25/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus“