12/03/2024

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านค้าศูนย์อาหารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

11/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตตรัง

08/03/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายงานแบบ Dashboard ด้วย Google Data Studio

05/03/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ “Microsoft Office”