โครงการศึกษาสัมมนา “ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม “
22/12/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการรถสวัสดิการบริการรับ-ส่ง ด้วยรถพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย การจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และโครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการสัญจรภายในกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล