News

21/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกผู้แทนจากส่วนงานเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง

19/11/2018

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

15/11/2018

สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

06/11/2018

แผนปฏิบัติการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนปฏิบัติการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   หนังสือที่ ศธ 0517.019/1940 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  อินโฟกราฟิก แผนปฏิบัติการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
06/11/2018

การดำเนินการทางวินัย