News

23/06/2020

1 มิถุนายน 2563 รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)

22/06/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2563

09/09/2019

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ เรือนน้ำอลิษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
19/07/2019

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562

01/07/2019

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒