News

10/05/2023

ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24/04/2023

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566

24/04/2023

อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร

30/04/2022

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565  
30/04/2022

4 มีนาคม 2565 | การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากรในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP #24)