กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/06/2023
กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับคุณเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
02/10/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะดูงานด้านการออกกฎหมาย และด้านการบริหารงานบุคคล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางจริยา ปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายปิยชน โพธารมย์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดูงานด้านการออกกฎหมาย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล