Hilight

01/07/2019

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
01/07/2019

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒
01/07/2019

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนงานที่ให้บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนงานที่ให้บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญข้อบังคับ ฯ ตัดหนี้ค่ารักษาพยาบาล และ Flowchart
01/07/2019

โครงการอบรมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

01/07/2019

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562