กิจกรรม MU ITA

01/02/2022

26 มกราคม 2565 | ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2565

09/12/2021

30 พฤศจิกายน 2564 | ม.มหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09/12/2021

11 กุมภาพันธ์ 2565 | การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมตามข้อบังคับให้กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

18/05/2021

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ก.ค.63 – ปัจจุบัน)

18/05/2021

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ส.ค. 60 – 10 ก.ค.63)