ธรรมาภิบาลและITA

14/05/2021

1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการพัฒนายกระดับผลการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของส่วนงานโดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA ร่วมกับโรงเรียนน้อยร้อยตำรวจ

13/05/2021

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564  
13/05/2021

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563  
13/05/2021

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562  
08/07/2020

8 กรกฎาคม 2563 อธิการบดีแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานกำชับให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563