News

12/05/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

08/05/2023

วันที่ 26 เมษายน 2566 การประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

03/05/2023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย “กฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

27/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

10/05/2023

ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์