การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562
19/07/2019
1 มิถุนายน 2563 รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)
23/06/2020

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ เรือนน้ำอลิษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม