มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Mahidol – Norway Scholarships: Thank You Reception”
16/02/2018
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
27/02/2018

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 AUN-HPN International Advisory Committee (IAC)

เครือข่าย ASEAN University Network (AUN) – Health Promotion Network (HPN) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดลวิทยาเขตศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานกรรมการของ AUN-HPN IAC ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เข้าร่วมเป็น 1 ในสมาชิก IAC จากมหาวิทยาลัย 11 แห่งของ เครือข่าย AUN-HPN (Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada , University of the Philippines , Vietnam National University – Hanoi, Vietnam National University – Ho Chi Minh City, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดล) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร AUN-HPN และคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ให้การต้อนรับ ผู้ร่วมประชุมและตัวแทนจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบของเครือข่าย AUN-HPN อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อร่วมการประชุมวางแผนและดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 โดยภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความไว้วางใจจาก คณะกรรมาธิการ ของ เครือข่าย AUN ในการดำเนินบทบาทผู้นำในการจัดกิจกรรมของ AUN-HPN ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีสำนักงานเลขาธิการภายใต้การบริหารของ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้คนในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี