การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 AUN-HPN International Advisory Committee (IAC)
24/02/2018
ผู้แทนจาก University of Victoria เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
28/02/2018

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปพบกับ Ms. SONG Ruohuang หัวหน้าผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจีนประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตจีน สำหรับการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล