4. กรณีที่นำเสนอแบบโปสเตอร์แต่ได้รับการรวบรวมบทความเป็น Proceeding ก็ถือว่าได้ใช่หรือไม่ อย่างไร?
30/08/2016
2. ปัจจุบัน ตำแหน่งวิศวกรโยธา จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลงานอะไรบ้างที่ใช้ในการยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ?
30/08/2016

3. กรณีนำเสนอบทความวิจัยด้วยโปสเตอร์ แต่หลังการนำเสนอ ที่ประชุมรวมบทความวิจัยเป็น Proceeding จะสามารถนำมาขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้หรือไม่?

ตอบ กรณีเสนอผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผลงานวิจัย สามารถนำเสนอในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ได้มีกองบรรณาธิการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการนั้นกรณีเสนอ Proceedings ขอให้ระบุรายละเอียดของวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และแนบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความก่อนนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดและความยาวต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพนั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

Page views: 0