3. กรณีนำเสนอบทความวิจัยด้วยโปสเตอร์ แต่หลังการนำเสนอ ที่ประชุมรวมบทความวิจัยเป็น Proceeding จะสามารถนำมาขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้หรือไม่?
30/08/2016
1. กำลังเขียน พ.ม.03 คาดว่าจะยื่นขอภายใน ต.ค.59 อยากทราบว่า ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี จะเริ่มนับ พ.ศ.2556 2557 2558 หรือ พ.ศ.2557 2558 2559?
30/08/2016

2. ปัจจุบัน ตำแหน่งวิศวกรโยธา จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลงานอะไรบ้างที่ใช้ในการยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ?

ตอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา เป็นตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ต้องเสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ซึ่งมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นชื่อแรก หรือเป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็น corresponding author ผลงานต้องประกอบไปด้วย
1. คู่มือปฏิบัติงานหรืองานวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ
2. งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อเท่ากับ 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ทั้งนี้ ผลงานตามข้อ 1 และ 2 ผู้เสนอขอ ต้องเป็นชื่อแรกหรือเป็นผู้ดำเนินการหลักหรือเป็น corresponding author
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การขอตำแหน่งได้ ใน website ของกองทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ สาระน่ารู้____>ข้อบังคับ ประกาศ ____> ความก้าวหน้าสายสนับสนุน ____> ประกาศ หลักเกณฑ์ ปี 56

Page views: 0