5. เรื่องคุณภาพของผลงาน ความหมายของผลงานที่นำเสนอมีคุณภาพในระดับ “ดี” วัดจากอะไร หรือมีหลักเกณฑ์อย่างไร?
30/08/2016
3. กรณีนำเสนอบทความวิจัยด้วยโปสเตอร์ แต่หลังการนำเสนอ ที่ประชุมรวมบทความวิจัยเป็น Proceeding จะสามารถนำมาขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้หรือไม่?
30/08/2016

4. กรณีที่นำเสนอแบบโปสเตอร์แต่ได้รับการรวบรวมบทความเป็น Proceeding ก็ถือว่าได้ใช่หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ กรณีการรวบรวมบทความเป็น Proceeding ต้องเป็นการรวมโดยมีหัวข้อและเนื้อหาที่ครบถ้วน ซึ่งไม่ใช่การรวบรวมใน
ลักษณะรวมบทคัดย่อ

Page views: 0