กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบำบัด

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (Bachelor of Science Program in Occupational Therapy)

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program)

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Technology)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science Program in Radiological Technology)

คณะพยาบาลศาสตร์

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Bachelor of Science Programme in Communication Disorders)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science in Emergency Medical Operation)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) (Bachelor of Prosthetics and Orthotics Program (Blended distance learning program)

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (Bachelor of Technology Program in Medical Educational Technology)

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (Bachelor of Science Program in Prosthetics and Orthotics)

คณะเภสัชศาสตร์

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program)

คณะวิทยาศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Mathematics)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science Program in Chemistry)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (Bachelor of Science Program in Biology)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bachelor of Science Program in Biotechnology)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Plant Science)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (Bachelor of Science Program in Physics)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (Bachelor of Science Program in Medical Record)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine Program)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Bachelor of Science Program in Public Health)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Programme in Environmental Science and Technology)


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music Program)

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (Bachelor of Arts Program in Deaf Studies)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (Bachelor of Arts Program in Exercise and Sport)

วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (Bachelor of Arts Program in Religious Studies)


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy Program)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Bachelor of Science Program in Conservation Biology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Geoscience)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (of Science Program in Agricultural Science)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering and Disaster Management)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (Bachelor of Sciences Program in SMART Farmer)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health Program in Community Public Health)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture )

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Arts Program in Innovation for Social and Environmental Management)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)