กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี : หลักสูตรไทย

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical therapy) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 551 เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (Bachelor of Science Program in Occupational Therapy) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 569 เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 540 เมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Technology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 581 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science Program in Radiological Technology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 581 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (Bachelor of Science Program in Digital Science and Technology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 562 เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 574 เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 580 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 549 เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) (Doctor of Medicine) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 588 เมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Bachelor of Science Program in Communication Disorders) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 558 เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Paramedicine) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 545 เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (Bachelor of Arts Program in Deaf Studies) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 541 เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (Bachelor of Education Program in Deaf Education) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 555 เมื่อ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) (Bachelor of Prosthetics and Orthotics (Blended Distance Learning)) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 516 เมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 562 เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (Bachelor of Technology (Medical Educational Technology)) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 581 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 559 เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (Bachelor of Prosthetic and Orthotic Programme) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 550 เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Mathematics) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 583 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science Program in Chemistry) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 583 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (Bachelor of Science Program in Biology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 583 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bachelor of Science Program in Biotechnology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 583 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Plant Science) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 583 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (Bachelor of Science Program in Physics) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 583 เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (Bachelor of Science Program in Medical Record) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 571 เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 553 เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 581 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 589 เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Health) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 581 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 591 เมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 540 เมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 584 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Bachelor of Science Program in Sports Science) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (Bachelor of Arts Program in Exercise and Sport) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (Bachelor of Arts Program in Religious Studies) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 547 เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accounting) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 552 เมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Geoscience) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (Bachelor of Science Program in Agricultural Science) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Bachelor of Science Program in Conservation Biology) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Bachelor of Engineering Program In Environmental Engineering and Disaster Management) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 545 เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 589 เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ (Bachelor of Sciences Program in Sustainable Agriculture for Health and Entrepreneurship) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (Bachelor of Arts (Ecocultural Entrepreneurship)) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 545 เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 558 เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Science) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 574 เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Arts Peogram in Innovation for Social and Environmental Management) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 582 เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile


 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) | ผ่านสภาฯ ครั้งที่ 594 เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


Degree Profile