กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
บริการการสนับสนุนใช้งาน LinkedIn learning เพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล
07/07/2021
ISO/IEC 40180:2017
09/09/2021

พื้นที่ระบบ MUx

🎯 Google Form ขอใช้พื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx ในสถานการณ์ Covid-19 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบเร่งด่วน

อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอใช้งานพื้นที่ระบบ MUx
ผ่านแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารได้ โดยดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแก้ไขด้านล่างนี้

หนังสือขอใช้บริการพื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx

หนังสือขอเปิดใช้งานบทเรียนออนไลน์ (SPOC) บนระบบจัดการเรียนการสอนจริง ส่งเมื่อพร้อมจัดการเรียนการสอนจริง

หนังสือขอเปิดใช้รายวิชาออนไลน์ (MOOC) บนระบบจัดการเรียนการสอนจริง ส่งเมื่อผ่านผู้ทรงคุณวุฒิฯ และพร้อมจัดการเรียนการสอนจริง

จากนั้นส่งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยมหิดลตามปกติ ภายใน 3 วันทำการ
(นับจากวันที่กองบริหารการศึกษาลงรับหนังสือ) ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากงานเทคโนโลยีการศึกษา