กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปกติ (ไทย)

หลักสูตรนานาชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา

อื่น ๆ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ