กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566 Download here
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 Download here
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564 Download here
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 Download here
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 Download here
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 Download here

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Download here
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 Download here
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 Download here
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 Download here
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 Download here
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 Download here