กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Hover-1Hover-2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาและปริญญาตรี

เอกสาร / แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร

ขอให้ส่วนงานจัดทำแบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรของส่วนงาน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

ก่อนเสนอการเปิดสอนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร/การปรับปรุงก้ไขหลักสูตร/การเปิดสอนรายวิชา มายังมหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ : สำหรับรายวิชาเปิดใหม่ ขอให้ส่วนงาน / ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่ง มม.3 (รายวิชาเฉพาะของส่วนงานที่รับผิดชอบ) ก่อนเปิดสอนรายวิชาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

การเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรใหม่

1. ส่วนงานเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยจัดทำแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ (MU-CUR01) และแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ

2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่แล้ว ให้ส่วนงานจัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาให้การรับรองแล้ว ให้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและแบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (MU-CUR 02) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ

การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ)

1. ให้ส่วนงานจัดทำแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาให้การรับรอง MU Degree Profile แล้ว ให้ส่วนงานจัดทำรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาให้การรับรองแล้ว ให้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและแบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (MU-CUR 03) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ

การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย)

1. ให้ส่วนงานจัดทำรายละเอียดในการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาให้การรับรองแล้ว ให้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและแบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (MU-CUR 03) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ

การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่

เฉพาะการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร (หลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี และการเปิดสอนรายวิชาเฉพาะในลักษณะที่เป็นรายวิชาบริการให้ส่วนงานอื่นเท่านั้น

1. ให้ส่วนงานจัดทำรายละเอียดในการขอเปิดสอนรายวิชา พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาให้การรับรองแล้ว ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ

การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร

1. ให้ส่วนงานจัดทำเอกสารแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

หนังสือเวียน / แนวปฏิบัติ

การบรรยายการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ Outcome-Based Education

how-to-write-clohow-to-write-clo
เขียน-มคอ.3เขียน-มคอ.3
Curriculum-mappingCurriculum-mapping