กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


  • เอธิกา เอกวารีสกุล
    โทร 0 2849 4579
    อีเมล atika.akw@mahidol.ac.th