ปัจจัยภายใน

18/07/2017

Quality Tools for Risk Management

เครื่องมือคุณภาพ (Quality tools) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ช่วยในการทำความเข้าใจกับปัญหา และเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กร พัฒนาการผลิต หรือพัฒนาคุณภาพในแต่ละกระบวนการ บทความนี้จะกล่าวถึง เครื่องมือคุณภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล
18/07/2017

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน การนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ
18/07/2017

ผู้นำกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

"ผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์จำเป็นต้องก้าวให้ทันกับยุทธศาสตร์การบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง การสื่อสารไร้พรมแดน รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่มาช่วยเพิ่มทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร"
18/07/2017

แนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

"สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง จะต้องหามาตรการในการลดผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ในการเตรียมการรองรับภัยพิบัติจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการพอสมควร ในเบื้องต้น ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอนำเสนอแนวทางการจัดการเบื้องต้น"
18/07/2017

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ตอนที่ 1

“การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรงสำคัญที่ทำลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายว่าจะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18/07/2017

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ตอนที่ 2

จากบทความตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงภาพรวมของการทุจริตทั้งในเรื่องของความหมาย รูปแบบ มูลเหตุ สถานการณ์และแนวโน้มการทุจริตในประเทศไทยไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร
18/07/2017

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ตอนที่ 3

จากบทความตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงวิธีการป้องการและการปราบปรามการทุจริตในภาพรวมฉบับนี้จึงได้รวบรวมตัวอย่างการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
18/07/2017

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ตอนที่ 4

จากบทความเรื่องการทุจริตที่ได้นำเสนอไปแล้ว ทั้ง 3 ตอนนั้น เป็นการนำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริตและการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริตคอรัปชั่นจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการรับและจ่ายเงิน
18/07/2017

การวางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินในโรงพยาบาล

เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ง่าย จึงทำให้เกิดการสูญหาย หรือทุจริตได้ง่ายที่สุด ดังนั้นกิจการจึงต้องมีวิธีการรักษาและควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดอย่างรัดกุม การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินความสามารถของกิจการในการชำระหนี้