การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ผู้นำกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร
18/07/2017
Quality Tools for Risk Management
18/07/2017

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน การนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ