การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
18/07/2017

Quality Tools for Risk Management

เครื่องมือคุณภาพ (Quality tools) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ช่วยในการทำความเข้าใจกับปัญหา และเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กร พัฒนาการผลิต หรือพัฒนาคุณภาพในแต่ละกระบวนการ บทความนี้จะกล่าวถึง เครื่องมือคุณภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล