ผู้นำกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

แนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
18/07/2017
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
18/07/2017

ผู้นำกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

“ผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์จำเป็นต้องก้าวให้ทันกับยุทธศาสตร์การบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง การสื่อสารไร้พรมแดน รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่มาช่วยเพิ่มทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร”