วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยศาสนศึกษา